Advokátska kancelária Mgr. Karol Vlasák

„Dúfaj v spravodlivosť, ale buď vždy pripravený i na bezprávie.“ (Seneca)

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

V oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností poskytujeme právne služby pri:

  • Zakladaní obchodných spoločností upravovaných Obchodným zákonníkom
  • Správe a vedení obchodnej agendy obchodných spoločností vrátane daní z príjmov a DPH
  • Zápise zmeny údajov povinne zapisovaných do obchodného registra ( zmena obchodného mena, sídla, štatutárnych zástupcov a pod. )
  • Prevodoch obchodných podielov obchodných spoločností na spoločníkov alebo tretie osoby
  • Rrušení obchodných spoločností s likvidáciou alebo bez likvidácie
  • Zastupovaní v obchodno-právnych sporoch
  • Vypracovávaní kúpnych alebo iných obchodných zmlúv upravených i neupravených v Obchodnom zákonníku vrátane poradenstva
  • Vymáhaní pohľadávok z obchodnej činnosti a pri odplatnom alebo bezodplatnom postúpení pohľadávok
  • Ochrane obchodného mena a obchodného tajomstva
  • Zastupovaní v konkurznom a exekučnom konaní

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info